O PROJEKTU

„Vzduch, který dýcháme, definuje kvalitu našich životů.“

 

Co nás spojuje?

 

Jsme obce a města ležící v pásu koridoru dálnice D8 a kvalita ovzduší nám není lhostejná. Proto se aktivně připojujeme k aktivitě Norských fondů a Státního fondu životního prostředí ČR.

 

V boji o kvalitu životního prostředí patří znečištění vzduchu dlouhodobě mezi klíčová témata v České republice.

 

Zvláště v podzimních a zimních měsících čelíme výzvám spojeným s vysokými koncentracemi škodlivin ve vzduchu, které ovlivňují naše zdraví a pohodu.

 

Projekt Svalbard – sledování zdrojů znečištění

Norské fondy přicházejí s inovativním projektem „Svalbard“, jehož cílem je monitoring vlivu nevhodného způsobu vytápění na kvalitu ovzduší. Tento projekt směřuje k porozumění rozsahu problému, způsobeným zejména nevhodným používáním paliv, nebo nesprávným způsobem zatápění.

 

Cíl projektu

Hlavním cílem je s využitím moderních technologií a inovativního přístupu monitorovat znečištění ovzduší způsobené nevhodným vytápěním domácností.

 

Výzkumná metoda

Projekt financuje instalaci monitorovacích senzorů, které umožňují detailní pohled na znečištění ovzduší způsobené vytápěním domácností. Získaná data nám poskytují důležité informace o skutečném rozsahu problému v konkrétní lokalitě a hodnotí účinnost dosavadních opatření.

 

Přínosy projektu

Jedním z hlavních přínosů tohoto projektu je získání hlubšího vhledu do vlivu vytápění domácností na celkovou kvalitu ovzduší. Tato analýza nám umožňuje lépe plánovat budoucí kroky v oblasti ochrany ovzduší a efektivněji využívat dostupných zdrojů. Díky této iniciativě můžeme také lépe zhodnotit účinnost stávajících opatření a jejich přínos pro životní prostředí.

 

Opatření projektu Svalbard

Instalace senzorů kvality ovzduší: V rámci tří projektů realizovaných na území dvou krajů provádíme instalaci sítě senzorů, které nám umožňují detailní sledování kvality vzduchu. Zaměřujeme se zejména na oblasti, kde se vyskytuje výrazné znečištění spojené s vytápěním domácností.

 

Lokální monitoring

Sbíraná data nám poskytují aktuální a konkrétní informace o stavu ovzduší v jednotlivých oblastech se zaměřením na prachové částice PM1, PM 2,5 a PM 10, okolní teplotu a vzdušnou vlhkost.

Systém umožňuje kontinuální záznam a ukládání naměřených dat včetně jejich přenosu na zpracovatelskou platformu.

 

Kombinace s referenčními měřeními

Pro zajištění spolehlivých výsledků porovnáme data získaná ze senzorů s referenčními měřeními. To nám zajišťuje vysoce věrohodnou analýzu.

Tímto způsobem získáváme nástroj a podklad pro cílené směřování potřebných opatření.

Program Svalbard je krokem k dosažení lepší kvality života a udržitelnější budoucnosti. Jeho výsledky nám umožnují lépe chápat vliv vytápění na znečištění vzduchu a tím pádem i lépe plánovat kroky směrem k ochraně ovzduší. Společně můžeme podpořit aktivity a plány pro čistý a zdravý vzduch pro nás všechny.

 

Zapojené kraje

Středočeský a Ústecký

 

Délka trvání projektu

2023/2024

Přejít nahoru